- đả bỉ,bí,bì,tỉ -

♦ Phiên âm: (dǎbǐ).


, 西, 使.


Vừa được xem: 打比