- đả thương -

♦ Phiên âm: (dǎshāng).


.


Vừa được xem: 打傷防暴型砂神經末梢市區掂斤播兩