- thủ chỉ -

♦ Phiên âm: (shǒuzhǐ).


♦giấy vệ sinh. 使.


Vừa được xem: 手紙开发行政课酌定娓娓考據鄉井豆渣