- thủ chỉ -

♦ Phiên âm: (shǒuzhǐ).


♦giấy vệ sinh. 使.


Vừa được xem: 手紙科學教育影片大漢平年