- thủ nhãn -

♦ Phiên âm: (shǒuyǎn).


.


Vừa được xem: 手眼觀眾性急公河市馬其頓荼蘼