- chiến lược vật tư -

♦ Phiên âm: (zhànlüèwùzī).


♦vật tư chiến lược. , .


Vừa được xem: 戰略物資巴爾的摩敵后巴斯特爾巴利維亞巴不得已而已經庖廚