- tiệt nhiên -

♦ Phiên âm: (jiérán).


.


Vừa được xem: 截然個人主義鎂磚金雞納霜孩子頭煩冗愴痛