- qua bỉ,bí,bì,tỉ -

♦ Phiên âm: (gēbǐ).


♦đồng xu (tiền Liên Xô). .


Vừa được xem: 戈比灵芝菇