- bằng,bẵng trượng -

♦ Phiên âm: (píngzhàng).


.


Vừa được xem: 憑仗棕編側室谿姐丈