- khánh điển -

♦ Phiên âm: (qìngdiǎn).


♦lễ mừng; buổi lễ long trọng. .

(hvtd)♦Lễ mừng long trọng thịnh đại. ◇Tống Thư : Tằng vi khánh điển niên niên cử, thiên cổ bá huy âm , (Nhạc chí thập lục ).


Vừa được xem: 慶典詞序環保雞犬不寧鎂光貯備被干