- ái phục -

♦ Phiên âm: (ài fú,fù ).


(hvtd)♦Thương yêu thuận phục. ◇Đào Hoằng Cảnh : Thần tâm bổn tự kính trọng, kim giả di tăng ái phục , (Dữ Vũ Đế luận thư khải ).


Vừa được xem: 愛服亚赫辽县亚热带保證亚热带气候亚洲巨龟保人亚洲岩蟒亚格来县俗語