- ngu dân,miên chánh,chính sách -

♦ Phiên âm: (yúmínzhèngcè).


♦chính sách ngu dân. 便, 使.