- sầu mi -

♦ Phiên âm: (chóuméi).


.


Vừa được xem: 愁眉垛堞娥眉車駕铝锅陣線靛頦兒擠眉弄目