- sầu mi tỏa nhãn -

♦ Phiên âm: (chóuméisuǒyǎn).


♦u sầu khổ não; lo lắng buồn phiền. , ().


Vừa được xem: 愁眉鎖眼熒光燈牽念愁眉苦臉巾幗鬚眉