- sầu mi bất,phầu,phủ,phi,phu triển -

♦ Phiên âm: (chóuméibùzhǎn).


♦buồn rầu; rầu rĩ; ủ ê; mặt ủ mày chau. . . .


Vừa được xem: 愁眉不展海角天涯隔心不粘底平底煎锅锅铲窗洞眉山