- ác hàn -

♦ Phiên âm: (è,wù hán ).


(hvtd)♦Sợ lạnh. ◇Đông Phương Sóc : Thiên bất vị nhân chi ác hàn nhi xuyết kì đông, địa bất vị nhân chi ác hiểm nhi xuyết kì quảng , (Đáp khách nan ).
♦Triệu chứng ớn lạnh (Trung y). § Có hai loại: ngoại cảm ác hàn nội thương ác hàn .


Vừa được xem: 惡寒蟶田二人轉嘈嘈槍桿