- TÌNH TUỲ SỰ THIÊN -

♦ Phiên âm: (qíngsuíshìqiān).


♦tình cảm tuỳ theo hoàn cảnh; tư tưởng, tình cảm biến đổi theo tình hình. .


Vừa được xem: 情隨事遷打零正風追隨鼻化元音沙里淘金意氣風發藏龍臥虎神經質毛里