- muộn hồ lô -

♦ Phiên âm: (ménhú·lu).


.


Vừa được xem: 悶葫蘆橘柑乳柑躑躅蜜柑躍進