- bi sở -

♦ Phiên âm: (bēichǔ).


♦đau buồn; đau đớn; đau khổ. .


Vừa được xem: 悲楚順水推舟愛女頜下腺五帶资讯安全