- kị,kí đố -

♦ Phiên âm: (jì·du).


.


Vừa được xem: 忌妒困獸猶斗搬石頭砸自己的腳硃砂手眼