- tâm kính -

♦ Phiên âm: (xīnjìn).


工人, .


Vừa được xem: 心勁砂輪特區隔心