- đức thị,chi ô hiệp,diệp hầu -

♦ Phiên âm: (Dé shì wū yè hóu ).


♦Voọc quần đùi trắng


Vừa được xem: 德氏乌叶猴艱險