- vi lạp -

♦ Phiên âm: (wēilì).


♦hạt cực nhỏ; vi hạt. , , .


Vừa được xem: 微粒簾子營養素簾布夏延