- vi mễ -

♦ Phiên âm: (wēimǐ).


♦mi-crô-mét; micron (Anh: micron). , .


Vừa được xem: 微米升遐千金千載一時千秋照映千山萬水十足十清九濁十成