- tuần hoàn luận,luân chứng -

♦ Phiên âm: (xúnhuánlùnzhèng).


♦luận chứng tuần hoàn. , , , .


Vừa được xem: 循環論證蚜蟲蚌鷸相持蚌胎蚊香蚊帳蚊子虯龍號召號令