- kính tái,trại -

♦ Phiên âm: (jìngsài).


♦thi đấu điền kinh. .


Vừa được xem: 徑賽三儀使安土