- đãi tra -

♦ Phiên âm: (dàichá).


♦đợi điều tra. 調.


Vừa được xem: 待查乾隆乾象乾脆中央乾綱乾燥乾燥剂中國乾淨