- đãi ưu -

♦ Phiên âm: (dàiyōu).


♦hậu đãi; đãi ngộ hậu hĩnh. .


Vừa được xem: 待優溫得和克贗堿保加利亚預防槍法砂仁