- thải,thái sắc chỉ -

♦ Phiên âm: (cǎi sè zhǐ ).


♦giấy đề can


Vừa được xem: 彩色纸違拗納罕卵子雞巴耳鳴支費基業拋費