- thải,thái sắc phấn bút -

♦ Phiên âm: (cǎisèfěnbǐ).


♦phấn màu. .


Vừa được xem: 彩色粉筆寄籍