- di lặc -

♦ Phiên âm: (Mílè).


♦phật Di Lặc. , , , 滿. (Maitreya).


Vừa được xem: 彌勒å¹¾淤灌朱砂熊狸