- nhược quan,quán -

♦ Phiên âm: (ruòguàn).


♦nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán). , , , .


Vừa được xem: 弱冠许可证保险故步自封儘教英山县禮拜一氣龍頭鬼斧神工高舉