- khai phát hành,hạnh,hàng,hạng chánh,chính khóa -

♦ Phiên âm: (kāi fā xíng zhèng kè ).


♦bộ phận khai phát hành chánh


Vừa được xem: 开发行政课籃子蛛絲馬跡蛋白質蚱蟬循環論證蚜蟲