- lẫm sanh -

♦ Phiên âm: (lǐnshēng).


♦Lẫm sinh (dùng trong đời nhà Minh, nhà Thanh, Trung Quốc, chỉ những người được hưởng học bổng lộc của các châu, huyện hoặc phủ). . .

(hvtd)♦Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, chỉ người được vua cấp lương cho ăn học. § Cũng gọi là lẫm thiện sanh viên .


Vừa được xem: 廩生須要打總兒枝枝節節享用