- khang,khương thái -

♦ Phiên âm: (kāngtài).


.


Vừa được xem: 康泰蓬頭歷齒康樂球