- khang,khương nhạc,lạc,nhạo -

♦ Phiên âm: (kānglè).


♦vui khoẻ; hạnh phúc; yên vui. .


Vừa được xem: 康樂茴香莫衷一是