- khang,khương nãi,ái hinh,hấn -

♦ Phiên âm: (kāng nǎi xīn ).


♦Hoa cẩm chướng


Vừa được xem: 康乃馨康泰蓬頭歷齒康樂球