- KI, CƠ -

♦ Phiên âm: (jī).


.


Vừa được xem: 幾時奧藏鵝掌楸煤藏奸佞