- ki,kỉ,kí,cơ hứa,hử,hổ -

♦ Phiên âm: (jǐxǔ).


.


Vừa được xem: 幾許三犧最少三法切齒三段論最后一圈切要三歸依曾經