- ki,kỉ,kí,cơ thì,thời -

♦ Phiên âm: (jǐshí).


?


Vừa được xem: 幾時奧藏鵝掌楸煤藏奸佞女優壯懷