- ki,kỉ,kí,cơ nội,nạp á bỉ,bí,bì,tỉ thiệu -

♦ Phiên âm: (jǐnèiyàbǐshào).


♦Ghi-nê Bít-xao; Guinea Bissau. 西, 西沿. 1879, 1974. . 1,360,827 (2003).


Vừa được xem: 幾內亞比紹郵購郵政郵寄郵包郵件郊游郊外郊區