- niên doanh,dinh nghiệp báo cáo,cốc -

♦ Phiên âm: (nián yíngyè bàogào ).


♦Báo cáo kinh doanh hằng năm


Vừa được xem: 年营业报告