- bình nhật -

♦ Phiên âm: (píng rì,mì ).


(hvtd)♦Ngày thường, thường ngày, bình thường. ◇Giả Trọng Danh : Hựu hữu giá ngọc sơ nhi nhất mai, thị thiếp bình nhật sở ái chi trân, điêm tố lưỡng bán, quân thu nhất bán, thiếp lưu nhất bán , , , , (Đối ngọc sơ ) Lại có cái lược ngọc này, là vật thiếp trân quý thường ngày, đem bẻ làm hai, chàng lấy một nửa, thiếp giữ một nửa.


Vừa được xem: 平日衛生帶居于洗甲油進化論