- bình,biền để oa -

♦ Phiên âm: (píngdǐ guō ).


♦Xoong nông


Vừa được xem: 平底锅牽念愁眉苦臉防護骨節侵占