- can,cán bộ chức trách,trái -

♦ Phiên âm: (gàn bù zhí zé ).


♦trách nhiệm cán bộ


Vừa được xem: 干部职责多文為富大韓窮通大衣雨傘