, - can,cán đả lôi , bất,phầu,phủ,phi,phu hạ,há vũ,vú - chỉ có sấm mà không mưa

♦ Phiên âm: (gān dǎ léi,bù xià yǔ).


♦chỉ có sấm mà không mưa; chỉ nói suông mà không làm gì cả; có nói mà chẳng có làm. , .


Vừa được xem: 干打雷,不下雨趨炎附勢大禍臨頭逶遲