- mạo tử,tí -

♦ Phiên âm: (mào·zi).


.


Vừa được xem: 帽子煤荒閑職幾時奧藏