- thường thiết -

♦ Phiên âm: (chángshè).Vừa được xem: 常設那倒也是先决条件遏惡揚善近悅遠來噤戰賓至如歸賊喊捉賊