- thường bị quân -

♦ Phiên âm: (chángbèijūn).


♦quân thường trực. .


Vừa được xem: 常備軍亞軍經驗