- thường nhậm,nhâm,nhiệm -

♦ Phiên âm: (chángrèn).


♦thường nhiệm (nhận nhiệm vụ lâu dài). .


Vừa được xem: 常任芒硝政鴻廣锅备大多數