- sư tư -

♦ Phiên âm: (shīzī).


.


Vừa được xem: 師資更次弊病酒肴更新弊漏更改弊政弊害更張